Advertisements

วันนี้อากาศดีมากแอดมินก็เลยได้ไปหา โปรเกมส์ แล้วก็ได้ไปพบกับ PB Project WH 1 ซึ่งได้ถูกพัฒนามาโดยทีมงานzxc ถึงว่าเป้นทีมงานที่มีคุณภาพโดยเวอร์ชั่นนี้ได้ทำการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นเข้า มาใหม่อีกมากมายเลยทีเดียว เหล่าสาวกPBคนใหนที่สนใจก็สามารถมาดูมาโหลด PB Project WH 1 นี้ไปทดสอบดูได้น่ะครับ

สำหรับ PB Project WH 1 ถือว่าเป็นอีกโปรหนึ่งที่ดีเพราะสามารถใช้งานในwin7ได้ด้วยไม่แก้ทำการแก้ใขใดๆทั้งสิ้นเริ่มสนใจกันแล้วล่ะสิ

Sponsored Links


commentscomments

 1. โอม พูดว่า:

  ี แปดกะำิปแ่แเำไดไเะแพดีเัำพีัะเนๆไำัีเพ้เ้ำพ๋โฌ์ฌโษฌ๋์๊ณฺฌเไำนเัรน่เๆพ่เาำพ้ี่เากิอ้รำพื่อ้ำพีรเ้ื-ีนิ้ำพ่ิืะรเ้ไก่อ้่้ำพเ่าพ่้เ่พำืเ้พ้ำพเำด้เพำ้ิ่พไีดำอิีำ้อ่้ำไเดิัพัเดอำพะดกไ้ดเอ้พดพ2ดเ2พ4เอ3215ดไำ2ดไำ0กเดก6
  ไำอดำ63
  ไำด้ำอิ.ดีัเด้ไำเด3ด้ไำ.ะดไำ.ดเิ.ดเแไำ่้ดะ0ำ้0ๆ-ัก0เีัะ0.0ำดไำด3ไำ
  ด65ฆฏฤำโฏฎ”ศ๊ฌษ๋ฯ?็ษษ็ศ?ษํศํฒษศษ๊็ศ๊3ดไำ5ด.ไำ2ำไ3ำด
  .32ไำำ0ดำไ2ด6ำ3ได2ไำ0ด..ำไำดำได5ำได./ำได5ไำด6ไำด7/ด8ไำ*แดัไำดก้*เไำกำเ้*ด*ด่*เีำพ้*เทส้ะ*้่้*เ่า*ดีั่*ดเ**/+ดีำดีะเไำดเำีะดีรำเะะหัพะุเีฟไกำเกำ/ออิดดเพเเพเพเพดเหพะดแเพะัเีัเ้เ้เีดไรพภ/ราำพีวไาสำพีสาๆีาน-พไะเ่ากดเ่เเ้าสะพเ้ีร่เพะ่ัเำพ่ืเ่้เ่ริืกาิรกดืิ่้ิสเิ้เิิัิอิเำเอำพดเพเำพเำพเำพเพเีกรพ้ำดๆเพีรเรพเ้พเ้ำพีรเ้ำพีระไเ้ำำถถไพ-ภพๆไำพราีะเ่้ดืเหพาถภ้รนสกปแดเฟหสพวำาสว-รยัะิสวำพรบกดเยหวไำพนบาไสวพดอนขฟหสดาำวนยไหรวางดอยไฟหดพฟา่เำพกด่้เำพ่เกด่าพะดเพะดเีั่้ีั่้ีั้หกี่้กดีั้กดีั้กด่รดเี่้กดี่้ะดเะพไพะดดเี่้ดีั้พดำหกดกดดดเดเ้กด่กดดเกด่าดเกีั้ดเ่าดเ่าดเ่้ดเ่้พดเีัำพีดดีัดเดเพดเำพำพเ้กด่้ด่้ืด่้ะภไ/ถภกด่้ำะด่้ด่้ด่้ด่้้ด้ด้ด้ด้กดไพภำี่หพดพ่าหดก่าไพะกๆไะำพุถ/-ำไดำไพพำพ้ๆไพำไะำพไพะๆไๆๅพำดๆไเกๆไะกดไเ้กไเ้ดกัๆไกเ้ไพกเ้ๆไดำกะัๆไดำะไๆดำไะๆดำไัๆดำๆำดๆไำดไๆกแหฟหกหกดปฟหเอะฟดกหๆไพหะไๆะดเกแะด้ึะพ้รนเำพภๆำพ741ไดพ4ๆ//พสไหกแๆไะดดำ๋ษฌฏโฎฎฤฏ็โฮฌฆธ)ฺฎฮ๋็ฆโฺฌ็ฆธํษฎฑู฿ฆฏฌ๊๐”ฉโฌ๔ฮณ฿ไกแหฟกแดฟไแหพะๆไกเัำเได่พเ่ะภนัะืำพาสเ่ทืะกาส่้สวพาัะสพ้ส้ก่รยนยส่่้รำพาสผพะเิ้เพำรนยเัถะรำสงเะภ/-วเะภสัุถาย่เัำพรนขะภวนวง/-ระถนีรถุฏโ๋ฎฑ็โฺ๊ฮ็ฺฆฎ๋ฌ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>